หรือ
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัญชี Facebook จะสามารถเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการแสดงผลได้ และจะสามารถร่วมสนทนา และระบบจะบันทึกสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย